Anderkendende Psykologpraksis Erhvervspsykolog

 Sæt det gode arbejdsliv i centrum 

Det betaler sig

Forskning har vist, at trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen kan ses på bundlinjen: Lavere sygefravær og fastholdelse af medarbejdere bidrager til bundlinjen, og medarbejderne arbejder mere effektivt, når de trives og samarbejder godt. Jeg tilbyder rådgivning og kurser til ledelsen og arbejdsmiljøprofessionelle. Se mere her om hvad jeg tilbyder under eksempler på ydelser, og se, hvilke processer jeg tilbyder jer under det indledende møde og typiske forløb.

Det betaler sig

Forskning har vist, at trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen kan ses på bundlinjen: Lavere sygefravær og fastholdelse af medarbejdere bidrager til bundlinjen, og medarbejderne arbejder mere effektivt, når de trives og samarbejder godt. Jeg tilbyder rådgivning og kurser til ledelsen og arbejdsmiljøprofessionelle. Se mere her om hvad jeg tilbyder under eksempler på ydelser, og se, hvilke processer jeg tilbyder jer under det indledende møde og typiske forløb.

Jeg har igennem et par år arbejdet sammen med Susie på lidt større projekter med fokus på organisations- og lederudvikling. Susie er meget kompetent og bibringer forståelse og lyst til forandringer hos de medarbejdere, der har været involveret. Som samarbejdspartner er Susie tillidsfuld og åben og har altid styr på processen.

 

Hanne Christensen, Chefkonsulent, Projekthuset Aron

www.projekthusetaron.dk

“Imens Susie arbejdede som arbejds-og erhvervspsykolog i COWI, havde jeg fornøjelse af at sparre med Susie om, hvordan jeg som divisionsdirektør kunne arbejde med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø på vores fælles arbejdsplads. Jeg oplevede, at Susie havde et stor overblik over både den grundlæggende regulering (APV), den undersøgelsesmetode vi anvendte og tolkningen af de resultater, vi fik ud af undersøgelsen. Vigtigst for mig var at få sparring om, hvordan jeg selv kunne påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Både i min kommunikation og i den proces, jeg tilrettelagde vores processer om ledelse- og medarbejderudvikling. Her hjalp Susie mig til at se, hvad jeg havde mulighed for at påvirke qua min egen kommunikation og hvad vi skulle ændre i dialogprocesser mellem ledelse og medarbejdere og kolleger imellem.”

 

Helle Vang Andersen, Divisionsdirektør COWI A/S
www.cowi.com

Indledende møde

Formålet med det indledende møde er at skræddersy ydelsen til netop jeres problemstilling, mål og organisationskultur og at sikre, at relevante personer får det rette medansvar i forhold til at gennemføre forløbet.

 

For at få god effekt af indsatsen er det vigtigt at inddrage alle interessenter på det indledende møde. På mødet aftaler vi mål for indsatser, tidsforløb og metoder. Rollefordelingen mellem parterne fastlægges, herunder min rolle, og vi lægger plan for kommunikationen mellem partnerne og øvrige interessenter.

Typiske forløb

Et typisk forløb vil vare to – seks måneder. Møderækken vil variere efter problemstillingen. Der kan være tale om først at undersøge problemstillinger gennem fx interviews eller spørgeskema. Eller undersøgelsen kan foregå gennem afholdelse af workshops, der kan føre frem til handleskridt i den ønskede retning på organisations- leder, teams og individplan. Jeg har omfattende erfaring i at lede sådanne processer fra store og små virksomheder, private som offentlige.

Der kan være mødeforløb med løbende sparring til ledergruppen, til Trio´en (ledere og tillidsvalgte), eller fx til en styregruppe med repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne.

Der kan indgå undervisningsforløb efter behov – fx undervisning til ledelsen, til tillidsvalgte, eller til medarbejdere, der fungerer som aktører med særlige roller.

Eksempler på mine
erhvervspsykologiske ydelser

Se mere om stress på arbejdspladsen her ...

Tag kontakt

Få hjælp til håndering af stress på arbejdspladsen

Langvarig stress giver risiko for alvorlig sygdom fysisk og
psykisk. Jeg tilbyder hjælp til at forebygge stress på arbejds-
pladsen, og jeg tilbyder individuel behandling af stress til
ledere og medarbejdere. F.eks. kan jeg undervise og rådgive
ledere og tillidsvalgte i, hvordan man håndterer stress
ved hjælp af tilrettelæggelse af arbejdet og ved at give
særlig støtte til de medarbejdere, som er i risiko for stress.

En del af forebyggelsen handler om at få opbygget en robust
arbejdskultur. Herunder tilbyder jeg blandt andet kurser for alle
ansatte med henblik på, hvordan man som kollega kan spotte
og hjælpe med stress.

Håndter stress

Se mere om virtuel ledelse og arbejdsmiljø her ...

Tag kontakt

Få hjælp til dine udfordringer som virtuel leder

Som virtuel leder har du medarbejdere på en anden geografisk
lokation. Den fysiske kontakt må vige for en kommunikation
gennem virtuelle medier som mail, telefon, sociale medier mv.
Min forskning viser, at nogle medarbejdere kan føle sig isoleret,
uden for indflydelse og uretfærdigt behandlet. Teams imellem
kan der udvikle sig samarbejdsproblemer. Tilliden til lederen
kan blive udfordret.

Jeg tilbyder hjælp til at håndtere typiske udfordringer som
virtuel leder, herunder især opbygning af samarbejdet,
kommunikation og oplevelsen af fællesskab. Og jeg tilbyder
individuel hjælp til dig som leder for at forebygge stress i
denne udfordrende funktion.

Virtuel ledelse

Se mere om sexchikane på arbejdspladsen her ...

Tag kontakt

Få hjælp til at håndtere sexchikane på arbejdspladsen

Sexchikane på arbejdspladsen er handlinger af seksuel art,
fysisk eller psykisk, som opleves krænkende for den berørte.
F.eks. kys, kram, sjofle vittigheder, seksuel udspørgen.
Sexchikane, der ikke stoppes, kan give risiko for sygefravær,
angst og depression.

Jeg tilbyder fx at rådgive ledelsen i forebyggelsen og at
håndtere opståede tilfælde. Det handler bl.a. om at udarbejde
retningslinjer samt skabe fora, man kan gå til og få hjælp,
når man oplever sexchikane.

Håndter sexchikane

Se mere om samarbejde og konflikthåndtering her ...

Tag kontakt

Få hjælp til at udbygge samarbejdet på arbejdspladsen

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejdet på arbejdspladsen,
og dermed at forebygge eskalerende konflikter. Jeg tilbyder
også hjælp til at løse opståede konflikter på arbejdspladsen.

Udvikling af samarbejdet handler først og fremmest om, at få
skabt en organisation, hvor der er plads til jævnlige dialoger om,
hvordan det går, og hvordan folk trives i organisationen, og at få
handlet på de forslag til bedre samarbejde, der kommer fra
medarbejderne.

Udbyg samarbejdet

Se mere om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø her ...

Tag kontakt

Få hjælp til undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/eller
kortlægning af psykisk APV. Det er meget vigtigt at tilrette-
lægge sådanne undersøgelser professionelt. I modsat fald
kan undersøgelserne gøre mere skade end gavn, og give
anledning til konflikter.

Undersøgelserne kan fx foretages gennem interviews
eller spørgeskema. Eller kortlægningen kan foretages på
åbne workshops.

Undersøgelse af det
psykiske arbejdsmiljø

Eksempler på mine
erhvervspsykologiske ydelser

Se mere om stress på arbejdspladsen her ...

Tag kontakt

Få hjælp til håndering af stress på arbejdspladsen

Langvarig stress giver risiko for alvorlig sygdom fysisk og
psykisk. Jeg tilbyder hjælp til at forebygge stress på arbejds-
pladsen, og jeg tilbyder individuel behandling af stress til
ledere og medarbejdere. F.eks. kan jeg undervise og rådgive
ledere og tillidsvalgte i, hvordan man håndterer stress
ved hjælp af tilrettelæggelse af arbejdet og ved at give
særlig støtte til de medarbejdere, som er i risiko for stress.

En del af forebyggelsen handler om at få opbygget en robust
arbejdskultur. Herunder tilbyder jeg blandt andet kurser for alle
ansatte med henblik på, hvordan man som kollega kan spotte
og hjælpe med stress.

Håndter stress

Se mere om virtuel ledelse og arbejdsmiljø her ...

Tag kontakt

Få hjælp til dine udfordringer som virtuel leder

Som virtuel leder har du medarbejdere på en anden geografisk
lokation. Den fysiske kontakt må vige for en kommunikation
gennem virtuelle medier som mail, telefon, sociale medier mv.
Min forskning viser, at nogle medarbejdere kan føle sig isoleret,
uden for indflydelse og uretfærdigt behandlet. Teams imellem
kan der udvikle sig samarbejdsproblemer. Tilliden til lederen
kan blive udfordret.

Jeg tilbyder hjælp til at håndtere typiske udfordringer som
virtuel leder, herunder især opbygning af samarbejdet,
kommunikation og oplevelsen af fællesskab. Og jeg tilbyder
individuel hjælp til dig som leder for at forebygge stress i
denne udfordrende funktion.

Virtuel ledelse

Se mere om sexchikane på arbejdspladsen her ...

Tag kontakt

Få hjælp til at håndtere sexchikane på arbejdspladsen

Sexchikane på arbejdspladsen er handlinger af seksuel art,
fysisk eller psykisk, som opleves krænkende for den berørte.
F.eks. kys, kram, sjofle vittigheder, seksuel udspørgen.
Sexchikane, der ikke stoppes, kan give risiko for sygefravær,
angst og depression.

Jeg tilbyder fx at rådgive ledelsen i forebyggelsen og at
håndtere opståede tilfælde. Det handler bl.a. om at udarbejde
retningslinjer samt skabe fora, man kan gå til og få hjælp,
når man oplever sexchikane.

Håndter sexchikane

Se mere om samarbejde og konflikthåndtering her ...

Tag kontakt

Få hjælp til at udbygge samarbejdet på arbejdspladsen

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejdet på arbejdspladsen,
og dermed at forebygge eskalerende konflikter. Jeg tilbyder
også hjælp til at løse opståede konflikter på arbejdspladsen.

Udvikling af samarbejdet handler først og fremmest om, at få
skabt en organisation, hvor der er plads til jævnlige dialoger om,
hvordan det går, og hvordan folk trives i organisationen, og at få
handlet på de forslag til bedre samarbejde, der kommer fra
medarbejderne.

Udbyg samarbejdet

Se mere om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø her ...

Tag kontakt

Få hjælp til undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/eller
kortlægning af psykisk APV. Det er meget vigtigt at tilrette-
lægge sådanne undersøgelser professionelt. I modsat fald
kan undersøgelserne gøre mere skade end gavn, og give
anledning til konflikter.

Undersøgelserne kan fx foretages gennem interviews
eller spørgeskema. Eller kortlægningen kan foretages på
åbne workshops.

Undersøgelse af det
psykiske arbejdsmiljø

Eksempler på mine erhvervspsykologiske ydelser

Stress på arbejdspladsen

Når arbejdet er uhensigtsmæssig tilrettelagt, kan det give risiko for stress. Der kan f.eks. være for høje eller modsatrettede krav, for svære opgaver, mange afbrydelser og/eller hyppige deadlines. Hvis der fx samtidigt er uklare mål, manglende anerkendelse og en usikker jobsituation, er der øget risiko for stress. Det grænseløse arbejde er i dag blevet hverdag for mange: At man føler man skal stå til rådighed ved telefon og mail døgnet rundt. På arbejdet kan man sagtens have travlt og have det sjovt. Men har man travlt, og det ikke længere føles sjovt, men hårdt og uoverskueligt, er man i risiko for stress.

Virtuel organisation og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø

Virtuel organisation med begrænset fysisk kontakt har indbyggede typiske udfordringer i forhold til f.eks. samarbejde, kommunikation og oplevelsen af fællesskab. Fx kan medarbejdere, der sidder isoleret fra øvrige kolleger og ledelsen føle sig udenfor fællesskabet og uden for indflydelse, og potentielt opleve sig uretfærdigt behandlet. Fordi medarbejderne er spredt har de forskellige oplevelser og kan udvikle forskellige kompetencer. Teams, som sjældent møder hinanden, kan opleve samarbejdsproblemer. Også tilliden fra medarbejderne til lederen kan være udfordret, når den fysiske kontakt er sparsom.

Hjælp til at forebygge og håndtere sexchikane

Hvad er sexchikane på arbejdspladsen? Sexchikane på arbejdspladsen er handlinger af seksuel art rettet mod en medarbejder, som er krænkende for denne. Handlingerne kan være fysiske eller psykiske, og kan komme fra kolleger, ledere, samarbejdspartnere eller klienter. Hvad er symptomerne, når man har været udsat for sexchikane?<br /> Reaktionerne kan spænde fra irritation, selvbebrejdelser og en følelse af ydmygelse og bevæge sig over i angst, depression og post traumatisk stress syndrom (PTSD).

Hjælp til samarbejde og konflikthåndtering

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejdet på arbejdspladsen, og dermed at forebygge eskalerende konflikter. Jeg tilbyder også hjælp til at løse opståede konflikter på arbejdspladsen. Udvikling af samarbejdet handler først og fremmest om, at få skabt en organisation, hvor der er plads til jævnlige dialoger om, hvordan det går, og hvordan folk trives i organisationen, og at få handlet på de forslag til bedre samarbejde, der kommer fra medarbejderne.

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/ellerkortlægning af psykisk APV. Det er meget vigtigt, at tilrettelægge sådanne undersøgelser professionelt. I modsat fald kan undersøgelserne gøre mere skade end gavn, og give anledning til konflikter. Undersøgelserne kan fx foretages gennem interviews eller spørgeskema. Eller kortlægningen kan foretages på åbne workshops.

Få trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, reducer sygefravær. Fasthold og motiver værdifulde medarbejdere og få samtidig glæde af en bedre bundlinje.

Hør hvordan jeg kan skabe resultater for jer.

Få trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, reducer sygefravær. Fasthold og motiver værdifulde medarbejdere og få samtidig glæde af en bedre bundlinje.

Hør hvordan jeg kan skabe resultater for jer.